KDO JSME

O našem společenství

Svatý DominikLAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
Laická sdružení svatého Dominika (LSSD) patří k těm větvím dominikánské rodiny, které byly dříve souhrnně označovány názvem Třetí Řád.
Jejich vznik pravděpodobně souvisí s rozsáhlým laickým hnutím v Církvi koncem 11. století, kdy vznikala kající bratrstva vyznačují se odříkavým způsobem života, častou modlitbou a kajícností a věnující se službě nemocným a opuštěným. Bratrstva vznikající v blízkosti dominikánských kostelů nebo klášterů přejala často spiritualitu této řeholní rodiny a podřídila se pravomoci místního představeného. Koncem 13. století dostává toto hnutí kajícníků pevný právní rámec a v roce 1285 vypracovává Magistr Řádu Munio de Zamora s papežským souhlasem první Řeholi kajícníků svatého Dominika.

Dnes řadíme Laická sdružení svatého Dominika mezi veřejná církevní sdružení (konsociace). Nejsou řeholním společenstvím, jejich členy jsou muži i ženy, svobodní, ženatí či vdané žijící běžným způsobem života ve světě, ve svých domovech a rodinách, kde svým jedinečným způsobem naplňují poslání Řádu. Nejde jim pouze o vlastní posvěcení, ale po vzoru svatého Dominika touží po spáse všech duší. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jim je studium, modlitba a apoštolát. „Hlavní zdroje, ze kterých čerpají sílu jsou: naslouchání Božímu slovu a čtení Písma svatého, častá účast na mši svaté, časté přijímání svátosti smíření, slavení liturgie hodin spolu s celou dominikánskou rodinou, růženec, rozjímání, kajícnost, stálé studium, úcta k Panně Marii, k svatému Otci Dominiku a ostatním řádovým světcům, pravidelná duchovní obnova.“ (Srv. Stanovy LSSD, čl. 10).

Vedle svědectví života, modlitby a oběti má dnes apoštolát Laických sdružení svatého Dominika tyto formy: výuka náboženství, práce ve farnostech (farní rady, farní charity), práce s mládeží, příprava ke svátostem, služba lektora a akolyty, péče o nemocné a opuštěné, vydavatelská a překladatelská činnost apod. - to vše v úzké spolupráci se všemi větvemi dominikánské rodiny.

Laická sdružení svatého Dominika zakládá na základě starobylé výsady Provinciál Řádu se souhlasem diecézního biskupa. Na území provincie zastupuje celé sdružení provinční moderátor (z řad laiků). Podle místa bydliště případně podle konkrétního apoštolského zaměření vznikají menší společenství (tzv. místní sdružení). Každé z nich má v čele svého představeného (laika) a radu místního sdružení. V záležitostech nauky a v duchovním životě pomáhá členům sdružení řádový asistent, kterým je nejčastěji řádový bratr - kněz.

Zájemci o členství v Laických sdruženích se mohou obrátit přímo na nejbližší místní sdružení. Po určité době „seznamování“ (postulát) mohou být přijati a během zkušebního období (noviciátu) se v rámci přípravy (formace) hlouběji seznámí s řádem a jeho spiritualitou. Po skončení noviciátu mohou složit slib života podle Stanov Laických sdružení svatého Dominika (obvykle na tři roky) a následně jej obnovit nebo složit slib věčný (doživotní).

Základní dokumenty

Pro Laická sdružení svatého Dominika platí obecně předpisy Kodexu kanonického práva (CIC). Charakter života jejich členů a interní záležitosti spravují vlastní předpisy.

Základním dokumentem Laických sdružení svatého Dominika jsou Stanovy LSSD, vypracované na mezinárodním zasedání Laických sdružení v Montréalu (24. — 29. července 1985), schválené Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty a promulgované Magistrem Řádu bratří Kazatelů, O. Damiánem Byrne OP dne 28. ledna 1987. Nejnovější český překlad Stanov z latinského originálu s přihlédnutím k polskému a anglickému překladu byl vypracován v březnu 1991 a schválen provinčním promotorem pro dominikánský laikát.

Spolu se Stanovami promulgoval Magistr řádu Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov LSSD, která jsou prováděcími předpisy a interpretací Stanov.

Podle požadavku Stanov a s ohledem na konkrétní místní podmínky upřesňují jednotlivé provincie obecné předpisy v partikulárních směrnicích. Tyto směrnice, které vypracovávají jednotlivá Laická sdružení, potvrzuje Magistr řádu. Partikulární směrnice platné v naší provincii vypracovala v únoru 1992 pracovní skupina jmenovaná provinčním moderátorem. Text směrnic v témže roce přijala provinční rada Laických sdružení a schválil Provinciál Československé dominikánské provincie O. Dominik Duka OP a Magistr řádu O. Damián Byrne OP. Ten současně přenesl pravomoc schvalovat Směrnice a jejich změny na provinciála. V letech 1997 — 1999 byly Směrnice podle požadavků a připomínek členů Laických sdružení postupně upraveny a provinční rada schválila rozsáhlé dodatky. Konečné znění promulgoval O. Damián Němec OP, Provinciál České Dominikánské provincie dne 18. dubna 2000.